VRBH

Kategórie

 • do 10 rokov
 • od 11 do 15 rokov
 • od 16 rokov do ukončenia strednej školy

Pravidlá pre písanie a odosielanie príspevkov

 • Príspevky sa odovzdávajú elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii od 20.2.2016 do 3.7.2016.
 • Príspevok môže mať formu prózy alebo poézie (napr. rozprávka, poviedka, úvaha, satira, báseň atď.)
 • Príspevok je možné písať po slovensky, po česky alebo po anglicky.
 • Každý príspevok je potrebné odoslať samostatne.
 • Jeden autor môže zaslať viacero príspevkov, avšak každý musí byť na inú tému.
 • Jeden príspevok môže mať viacero autorov.
 • Ilustrácie k príspevkom sú vítané, avšak autor ich musí vytvoriť sám. Obrázky prebrané z internetu, t.j. bez autorských práv, sú neprípustné!
 • Príspevky majú ukázať, že účastníci dokážu samostatne a tvorivo spracovať zvolenú tému, pričom sa opierajú o dostupné zdroje. Preto je pri písaní potrebné vedieť vyhľadať potrebné informácie a spracovať ich tak, aby autor ukázal, že i mladí vedia "vedecky" pracovať :).
 • Práca, ktorá bude obsahovať časť práce iného autora bez toho, aby bolo spomenuté, odkiaľ je úryvok citovaný, bude vyradená z hodnotenia. Použitá citácia musí byť pre autorský príspevok relevantná a nielen bezhlavo okopírovaná z vyhľadaného textu.
 • Maximálna dĺžka príspevku je 3x A4, písmo veľkosti 12.

Pravidlá vyhodnocovania

 • Príspevky, ktoré nebudú spĺňať kritéria popísané vyššie, budú zo súťaže vyradené.
 • V zborníku budú publikované len príspevky, ktoré budú porotou vyhodnotené ako dostatočne kvalitné.
 • Porota si vyhradzuje právo niektoré výherné miesta neudeliť.
 • V prípade, že si po cenu na slávnostné vyhodnotenie nepríde autor alebo jeho zástupca, táto cena prepadá v prospech budúcich ročníkov súťaže.